ZiziLab Alapítvány


WYSIWYG Web Builder
Az Alapítvány neve: ZiziLab Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 2638 Bernecebaráti Széchenyi út 87.
Az Alapítvány jogállása: zárt alapítvány

Az Alapítvány célja: közhasznú tevékenység folytatása, úgy mint
O egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
O oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
O hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
O gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
O rehabilitációs foglalkoztatás
O munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése -
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások
O kulturális örökség megóvása
O természetvédelem, állatvédelem
O környezetvédelem.

Közhasznúsági rendelkezések:
Az Egyesület közhasznú tevékenységei, az ellátott közfeladat megnevezésével és a közfeladat
teljesítését előíró jogszabályhely megjelölésével:
O szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása -
a „Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások” (2011. évi CLXXXIX. évi
tv. 23. § (4) bek. 4. pontja) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3. pontjában
meghatározott szociális szolgáltatások,
O tudományos tevékenység, kutatás -
az „Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia
kialakításában” közfeladathoz (2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdése) kapcsolódóan az
Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt humán- és természettudományos tevékenység és kutatás,
O nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés -
a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” közfeladathoz (2011. évi CXC. tv. 2. § (3)
bekezdése) kapcsolódóan az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározottak szerint általános
iskola, óvoda fenntartása, 
O kulturális tevékenység -
a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek
létrehozásának segítése” (1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai) és a „Kulturális szolgáltatás
támogatása” (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pontja) közfeladatokhoz kapcsolódóan az
Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott közösségi kulturális és művészeti tevékenységek,
O természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem -
„A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása” (1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bek.) és a „Településtisztaság, távhőszolgáltatás, ivóvíz-
ellátás, szennyvízelvezetés, hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem” (2011. évi
CLXXXIX. tv. 23. § (4) bek. 3., 11., 12. pontja) közfeladatokhoz kapcsolódóan az az Alapító
Okirat 3. pontjában meghatározott környezet- és természetvédelmi tevékenységek,
O gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet -
„A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében” (1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek.) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3.
pontjában meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások,
O hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése -
a „Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása” (2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 10. pontja) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3.
pontjában meghatározott tevékenység,
O a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység -
a „Nemzetiségi feladatokat ellátó /más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképviselet/
esélyegyenlőség, kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés
szervezésének/működtetésének támogatása, nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak
megőrzése” (2011. évi CLXXIX. tv. 115. § a-i. pontja) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító
Okirat 3. pontjában meghatározott tevékenység,
„Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,
sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása” (2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai)
közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott tevékenység,
O munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése -
a „Felnőttképzési tevékenység, a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás” (2001. évi CI. tv. 3.
§ (2) bek. a)-b) pontja) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3. pontjában
meghatározott felnőttképzési tevékenység,
O közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető -
szolgáltatások -
a „Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét”
(2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) pontjai) közfeladathoz kapcsolódóan az Alapító Okirat 3.
pontjában meghatározott tevékenység.
Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Balassagyarmati Törvényszék nyilvántartásba vételével
jön létre.
Nyilvántartási szám: 12-01-0000748
A ZiziLab Alapítvány
alapító okiratának kivonata
Kelt: Vác, 2016.12.26.